Ordensreglement for foreningen

Ordensreglement for kolonihaveforeningen Bryndumdam

Ordensreglementet henviser til bestemmelser i lejekontrakten mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Kreds, samt haveforeningens vedtægter

01:

Det bebyggede areal på hvert havelod må aldrig overstige det i lejekontrakten mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Kreds aftalte, og skal være opført/udført som lejekontrakten foreskriver.

Intet nybyggeri eller tilbygning må finde sted før tilladelse hertil er indhentet hos Esbjerg Kreds og der skal fremlægges tegninger i 2 eksemplarer over hus, indeholdende oplysninger om husets areal og placering på grunden. Byggeriet må ikke påbegyndes før tilladelse er indhentet. Påbegyndt byggeri skal udvendig være afsluttet inden for et år fra tilladelsen foreligger. Såfremt vægtige grunde f. eks. Sygdom eller lignende foreligger, kan dispensation gives af Esbjerg Kreds.

Byggeansøgning udleveres af haveforeningen.

02:

Havehusene må kun benyttes til beboelse – dvs. nat ophold i tiden fra den 1.4. til den 30.9 og derudover kun til kortvarige ophold, f. eks i Juledagene, nytårsaften og vinter ferie, weekends og lignende. Man skal året rundt også i sommertiden have lovlig anmeldt bopæl uden for foreningen.

03:

Læ- og randbeplantningen omkring kolonihaveforeningen må ikke benyttes til opbevaring af bygge- materialer m.m. Læ og randbeplantningen uden for eget havelod skal ren- og vedligeholdes.

04:

Hække mod naboskel, læ- og randbeplantning, stier, veje og andre fællesarealer skal klippes og vedligeholdes på begge sider. Hækkene skal klippes 1 gange om året, senest den 1. august

Bebyggelse og havelodder skal altid fremstå i pæn og velholdt stand.

Træer der er plantet nærmere end 2,50 meter til naboskel, skal fjernes såfremt naboen kræver det. Træer der er højere end 4,50 meter, skal nedskæres til denne højde, såfremt naboen kræver det. Udvoksede eller nedhængende grene fra træer og buske på eget havelod skal beskæres i linie med hækken.

05:

Fjernelse af hegn, skelpæle m.m. som anbringes af foreningen, er ikke tilladt.

06:

Lejeren af et havelod er pligtig til at renholde stien uden for eget havelod til stiens midte. Lejeren er endvidere pligtig til at deltage i renholdelse af foreningens øvrige fællesarealer efter regler fastsat af bestyrelsen.

07:

Frembringes der mere haveaffald, end det der kan komposteres, bortfjerner lejeren selv det overskydende haveaffald fra foreningens område, trailer må ikke stå parkeret med affald på foreningens område.

08:

Byggeaffald bortfjerner lejeren selv fra foreningens område. I tiden op til Sct. Hans, kan bestyrelsen anvise plads til træ som er velegnet til bål fest, følg bestyrelsens anvisninger på pladsen.

09:

Husholdningsaffald til den kommunale dagrenovation afleveres i de opstillede containere. Følg bestyrelsens anvisninger i containergården.

10:

Brug af plæneklippere samt brug af støjende værktøj eller udstyr på fredage, lørdage, søn- og helligdage fra 1. maj og til og med 14. august må bruges indtil kl. 17.00. Fra kl. 17.00 til kl. 09.00 skal der være ro.

Permanent brug af generatorer er ikke tilladt og disse skal generelt være støjdæmpede.

11:

Der må ikke foretages afbrænding på havelodderne. Det er dog tilladt at bruge grill, også de nyere grill med skorsten.

12:

Det er tilladt lejeren at medbringe husdyr, som lejeren normalt har i sin bolig. Bure til permanent husdyrhold må dog ikke forefindes. Det er ikke tilladt at holde kamphunde eller farlige hunderacer, liste hos bestyrelsen. Medbragte husdyr må ikke strejfe om på foreningens område.

Husdyrene må ikke være til gene for øvrige lejere. Hunde skal holdes i snor på foreningens område. Husdyrhold som høns, kaniner og bier m.m. er ikke tilladt. Husdyrene må kun opholde sig i haven, når havelejer selv opholder sig der.

13:

Enhver form for motorkørsel på foreningens område er forbudt, bortset fra kørsel på adgangs vejen til og fra parkeringsarealet og på selve parkeringsarealet, Knallertkørsel til og fra haverne er tilladt

14:

Bortset fra tilfælde, hvor en egentlig overdragelse af havelodderne finder sted gennem foreningens bestyrelse, må bebyggelse og havelod ikke udlejes eller udlånes til tredje person, hverken uden- eller mod betaling.

15:

På bestyrelsens anmodning er lejeren forpligtet til, at give adgang til det lejede havelod.

Bestyrelsen har pligt til at kontrollere, at den på haveloddet opførte bebyggelse opfylder de krav, der er aftalt i lejekontrakten mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Kreds. Bestyrelsen har endvidere pligt til at kontrollere, at lejer overholder pligten til renholdelse af det lejede havelod. Bestyrelsen kan uden anmodning skaffe sig adgang til haveloddet, såfremt det i forbindelse med en rør sprængning eller anden pludselig opstået skade er nødvendig.

Såfremt bestyrelsen har brug for adgang til havelodderne, kan anmodningen ske gennem opslag med mindst 8 dages varsel i tavlen på P. pladsen. Vandmåler vil dog kunne opsættes/nedtages uden varsel, da det er vejret/frosten der er afgørende, vandmåler opsættes ca.1. april nedtages ca. 1. oktober.

16:

Såfremt lejer ikke overholder ordensreglementet, kan foreningen med henvisning til reglerne i standardvedtægterne for foreninger underlagt Esbjerg Kreds og i forbundets ”grønne standardleje- kontrakt” og ”den blå lejeaftale” opsige haveloddets lejemål.

17:

Bestyrelsen kan, med henvisning til standardvedtægterne for foreninger underlagt Esbjerg

Kreds, til enhver tid fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes af førstkommende ordinære generalforsamling.

18:

Vandmåler opsat af foreningen skal benyttes, sådan at det indgående vand til hver haveparcel skal gå gennem denne måler. Havemedlemmet har pligt til at kontrollere at måleren fungerer efter hensigten.

Bestyrelsen har til en hver tid ret til at kontrollere dette.

19:

Diverse gebyrer for overtrædelser mv. henvises til tillægget til vedtægterne

 

Vedtaget på generalforsamling den 23. februar 2013

Revideret punkt 10 – vedtaget på generalforsamlingen den 30. juni 2021

Revideret punkt 19 – vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2022